flaga rp

Stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa

Nabór wniosków o jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa dla uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2017/2018

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30.11.2018 r.

Jest to termin nieprzekraczalny. Wnioski błędnie wypełnione, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania wniosków: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, pok. nr 12 (parter).

Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie wymaganych warunków w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium tj. w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Załączniki do wniosku:

-    prawidłowo wypełniony wniosek;

-    kserokopie dokumentów uwierzytelnione na każdej stronie przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 potwierdzające wybitne osiągnięcia ucznia
w roku szkolnym 2017/2018 (dołączone do wniosku dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, wnioskodawca dołącza wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego);

-    dokument (zaświadczenie/wykaz) potwierdzający udział uczniów oraz zdobyte miejsce/uzyskany tytuł w danym konkursie/turnieju wydany przez organizatora lub opiekuna/trenera zespołu w przypadku osiągnięć grupowych/zespołowych (dot. przypadków kiedy dyplom wydany jest dla zespołu a nie indywidualnie na ucznia);

-    kserokopia świadectwa za rok szkolny 2017/2018 uwierzytelniona przez dyrektora szkoły
(dla potwierdzenia średniej ocen i zachowania).

Wnioskodawcą jest:

a)   dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018,

b)   rodzic lub opiekun prawny,

c)   pełnoletni uczeń.

UWAGA! Osoby, które obecnie są uczniami tarnowskich szkół lecz w roku szkolnym 2017/2018 mieszkały poza Tarnowem i uczęszczały do szkół poza Tarnowem, nie mogą starać się o stypendium.

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, legitymującym się co najmniej oceną dobrą z zachowania i co najmniej średnią ocen 4,0 oraz spełniającym jeden z następujących warunków:

-    wykazali się wybitnymi osiągnięciami naukowymi:

1)  są laureatami lub co najmniej dwukrotnymi finalistami konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;

2)  są laureatami konkursów innych niż przedmiotowe na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;

3)  są laureatami lub finalistami olimpiad lub turniejów stopnia centralnego, dających uprawnienia w systemie egzaminacyjnym zgodnie z odrębnymi przepisami, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;

4)  są laureatami lub finalistami olimpiad stopnia centralnego, innych niż określonych w pkt 3, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i przez niego dofinansowanych;

5)  są laureatami międzynarodowych konkursów, olimpiad lub turniejów z zakresu różnych dziedzin nauki, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych w szczególności pod patronatem ministra, szkół wyższych lub instytucji naukowych;

-    wykazali się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi:

1)  są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad organizowanych według wykazu i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw kultury;

2)  są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1, organizowanych przez ministra właściwego do spraw kultury lub specjalistyczną jednostkę nadzoru bądź pod ich patronatem;

3)  są laureatami międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1 i 2, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności pod patronatem ministra, szkół wyższych lub instytucji kultury.

Szczegółowe informacje na temat stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa (regulamin oraz wykaz konkursów, olimpiad, turniejów, zawodów (dot. osiągnięć naukowych i artystycznych) przeprowadzonych w roku szkolnym 2017/2018, które spełniają warunki ich organizacji w oparciu o właściwe przepisy, wzór wniosku) są udostępnione na stronie głównej edunet.tarnow.pl

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu