170 rocznica urodzin prof. K. Olszewskiego

1 P1010059Zespół nauczycieli fizyki zorganizował sesję popularno-naukową poświęconą prof. Karolowi Olszewskiemu, absolwentowi naszej szkoły. Okazją do spotkania w auli I LO było kilka rocznic związanych z prof. Olszewskim przypadających w 2016 roku. Najważniejsza, to 170-lecie urodzin, druga to 150-lecie złożenia egzaminu dojrzałości w tarnowskim c.k. Gimnazyum oraz 120-lecie wykonania przez K. Olszewskiego pierwszego na ziemiach polskich zdjęcia rentgenowskiego.

W sesji udział wzięli uczniowie klas matematyczno-fizycznych: 1b, 2b i 2h, którzy wysłuchali wykładów:

1. mgr Marka LipińskiegoGeneza wmurowania tablicy upamiętniającej K.Olszewskiego i jego związki Tarnowem.

2. prof. dr hab. Andrzej Szytuły – Karol Olszewski – droga naukowa, osiągnięcia i pasje. Kriogenika wczoraj i dzisiaj.

oraz mogli zobaczyć serię doświadczeń w wykonaniu Tomasza Szczerby (kl. 2b) i Kacpra Moździerza (kl. 1b) – Doświadczenia z ciekłym azotem, ukazujące zmianę własności ciał w niskich temperaturach i co z tego może wynikać.

Geneza wmurowania tablicy K. Olszewskiego sięga roku 2009.

Pomysłodawcą uczczenia pamięci wielkiego absolwenta tarnowskiego Gimnazjum był również jej absolwent prof. A. Szytuła – rocznik matury 1958. Tablicę ufundował rektor UJ prof. dr. hab. Karol Musioł, a w obecności społeczności I LO, władz samorządowych i oświatowych Tarnowa oraz zaproszonych gości UJ oraz tarnowskich szkół wyższych w dniu 29.03.2010 r. dokonał jej odsłonięcia.

Działania prof. A. Szytuły i M. Lipińskiego pozwoliło odkryć zapomniane przez wiele pokoleń powiązanie K. Olszewskiego z Tarnowem, faktem jego uczęszczania i złożenia w 1866 r. egzaminu maturalnego w tarnowskim Gimnazjum.

Jak się okazało związki K. Olszewskiego z naszym regionem są dużo większe.

K. Olszewski urodził się 29.01.1846 r. w Broniszowie Tarnowskim (dzisiaj tylko Broniszów – wieś położona kilkanaście kilometrów na południe od Ropczyc) w rodzinie właściciela ziemskiego Jana Olszewskiego. Początek rabacji chłopskiej Jakuba Szeli tragicznie doświadczył Karola, który jako trzy tygodniowe niemowlę zostaje sierotą po zamordowaniu ojca. Matka wraz z Karolem i siostrą przenoszą się do Nowego Sącza, gdzie Karol dorastał, chodził do szkoły podstawowej i rozpoczął naukę w gimnazjum.

W roku 1863 na wieść o powstaniu styczniowym młody Karol z kolegami próbował dołączyć do powstańców przekraczając kordon pod Krakowem. Niestety zamiar się nie powiódł, Karol z kolegami został aresztowany przez policję i osadzony w więzieniu św. Michała.

Po wyjściu z więzienia przeniósł się do Tarnowa, gdzie kontynuował naukę w c.k. Gimnazyum, a w r. 1866 zdał maturę.

Pod datą 16 października 1866 r. został wpisany w poczet studentów Wydziału Chemii UJ rozpoczynając tym samym nowy, naukowy rozdział swojego życia, które w całości poświęcił chemii.

Głównym punktem sesji był wykład prof. A. Szytuły nt. postaci prof. Karola Olszewskiego - od okresu studiów poprzez staże zagraniczne u znanych fizyków i chemików w najlepszych laboratoriach Europy, uzyskiwanie kolejnych stopni naukowych w UJ, współpracę z prof. Z. Wróblewskim uwieńczoną osiągnięciem, jakim było pierwsze na świecie skroplenie: tlenu i azotu na przełomie marca i kwietnia 1883 r.

Słuchacze dowiedzieli się również o pierwszym na ziemiach polskich zdjęciu rentgenowskim, jakie wykonał K. Olszewski własnoręcznie zrobioną lampą rentgenowską na początku 1896 r., w miesiąc po odkryciu promieni X przez K. Roentgena,a także poza zawodowych pasjach, jakimi były: hodowla chryzantem, fotografowanie i wędrówki górskie po Tatrach.

Prof. Szytuła zapoznał również słuchaczy z rozwojem kriogeniki i dzisiejszych zastosowaniach niskich temperatur w nauce, technice, medycynie, rehabilitacji i w życiu codziennym.

 

Tarnowski Turniej Matematyczny

Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w trzeciej edycji  Tarnowskiego Turnieju Matematycznego organizowanego  przez PWSZ w Tarnowie. Szczegóły znajdują się na stronie PWSZ.

1 grudnia 2016 odbędą się eliminacje szkolne Tarnowskiego Turnieju Matematycznego, zgłoszenia można wpisać tutaj.

Międzyszkolny Konkurs Iberiada 2016

55W środę 30 listopada 2016 r  o godzinie 12:00 w auli szkolnej odbędzie się Międzyszkolny Konkurs wiedzy o Hiszpanii Iberiada 2016 zorganizowany przez nauczyciela j. hiszpańskiego w I LO.
Konkurs ma na celu promowanie języka hiszpańskiego oraz dziedzictwa kulturowego w jego szerokim rozumieniu, a także wzbudzenie zainteresowań edukacyjnych i poszerzenie wśród młodzieży wiedzy na temat Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych.
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych do udziału w tym konkursie.

Regulamin konkursu.

Matematyczne Czwartki i Tarnowskie Piątki Matematyczne.

Rozpoczęliśmy cykliczne wyjazdy na wykłady z matematyki w ramach Matematycznych Czwartków organizowanych przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W październiku i listopadzie uczniowie klas 2d  i 1e wysłuchali wykładów:


- „O rewolucjach w matematyce”- dr Jerzy Szczepański
Twierdzenia matematyki są wieczne: udowodnione przed wiekami są stale aktualne i pozostaną prawdziwe w przyszłości. Jednak warsztat pracy matematyków ulega ciągłym zmianom. Wiele z tych zmian można śmiało określić mianem rewolucji. W trakcie wykładu można było prześledzić kilka takich rewolucji i ich konsekwencje.


- Nobel i topologia – dr Zdzisław Pogoda
W 2016 roku przyznano nagrodę Nobla z fizyki „za teoretyczne badania nad topologicznymi przejściami fazowymi i topologicznymi fazami materii, co umożliwiło rozwój badań nad różnymi egzotycznymi stanami materii”. Na wykładzie, nawiązując do przyznanej nagrody Nobla, przybliżono, czym zajmuje się topologia, jeden z najważniejszych działów matematyki.

 

Natomiast 3 listopada uczniowie klas 1b, 1k, 2e i 2k wzięli udział w zajęciach z matematyki w ramach Tarnowskich Piątków Matematycznych organizowanych przez PWSZ w Tarnowie. Uczniowie wysłuchali wykładu:


- „O trzecim problemie Hilberta” - Dominik Burek
W XIX wieku można było zdobyć nagrodę 500 złotych franków na przykład za rozwiązanie jednej z wersji problemu matematycznego, który później nazwano trzecim problemem Hilberta. Podczas wykładu  można było posłuchać o tym problemie, jego historii, rozwiązaniu i samej sylwetce Hilberta.

 

Międzynarodowe egzaminy z języka niemieckiego.

Młodzież I LO zainteresowana doskonaleniem swoich umiejętności z języka niemieckiego będzie miała możliwość zdania międzynarodowego egzaminu Zertyfikat Fit 2, poświadczającego znajomość języka na poziomie A2. Egzamin przeprowadzi Instytut Goethego z Krakowa w maju 2017r. Jeżeli grupa zainteresowanych uczniów będzie odpowiednio duża, to egzamin ten zostanie przeprowadzony w naszym liceum.


Dlaczego warto zdawać takie egzaminy?
Nauka języków obcych otwiera przed młodzieżą wiele możliwości realizacji planów życiowych. W trakcie nauki w I LO mogą wziąć udział w wymianie polsko - niemieckiej wspieranej finansowo przez PNWM. W czasie studiów mogą ubiegać się o międzynarodowe stypendia i kontynuować naukę na uczelniach zagranicznych. Ubiegając się o praktykę lub pracę mogą pochwalić się certyfikatem poświadczającym ich znajomość języka.

 

Uczniowie zainteresowani przygotowaniem i przystąpieniem do egzaminu mogą się zgłaszać do Pani Iwony Stec Bień.

 

Twarzą w twarz w I LO

1W dniu 26 października 2016 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z niepełnosprawnymi dziećmi oraz ich opiekunami z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Mielcu. W organizację został zaangażowany prężnie działający wolontariat szkolny, który liczy łącznie 40 członków. Całe wydarzenie miało na celu nie tyle przybliżyć nam problemy, z jakimi codziennie zmagają się osoby niepełnosprawne i ich rodziny, ale przede wszystkim zachęcić do integracji. Najpierw w skrócie zostało nam przybliżone codzienne życie osób niepełnosprawnych znajdujących się pod opieką OREW-u, a następnie wolontariusze ILO zadbali o część artystyczną wydarzenia. Wspólny śpiew i zabawa bardzo pomogły w nawiązaniu kontaktu z naszymi gośćmi. Wizyta zakończyła się krótkim spacerem ulicami Tarnowa oraz obiadem przygotowanym na plebanii.
Z wypowiedzi wolontariuszy wynika, że są bardzo zadowoleni z faktu, że szkoła podjęła się zorganizowania takiego spotkania. Uważają, że branie udziału w takich akcjach nie tylko jest dla nich satysfakcjonujące, ale również uczy pokory i samozaparcia. Jest to dla nich życiowa lekcja bezinteresowności, do której zachęcają.

Zajęcia laboratoryjne w I Pracowni Fizycznej UJ.

1 P1010023W ramach współpracy I LO w Tarnowie z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ uczniowie klas 1b i 1h (mat-fiz) oraz pięcioro uczniów z kl. 1k (mat-inf) w dwóch turach zainaugurowali kolejny rok wyjazdów na zajęcia laboratoryjne w I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki UJ.

Uczniowie wykonywali ćwiczenia w dwuosobowych zespołach. Każdy z uczniów wykonał dwa różne doświadczenia pod okiem doktorantów Wydziału Fizyki. Wyznaczana była m.in. lepkość cieczy z wykorzystaniem wiskozymetru Stokesa oraz ciepło topnienia lodu, badane były widma różnych pierwiastków przy użyciu spektrometru, drgania wahadeł sprzężonych, a także sprawdzane były zasady pracy maszyn prostych.

Do wykonania ćwiczeń i dokonania pomiarów uczniowie przygotowywali się teoretycznie w szkole podczas kilku dodatkowych zajęć pozalekcyjnych pod kierunkiem nauczycieli fizyki: Waldemara Komorowskiego i Marka Lipińskiego. W I Pracowni Fizycznej uczniowie czuli się prawie jak studenci. Na początku asystenci prowadzący sprawdzili stopień przygotowania uczniów do ćwiczenia, przypomnieli tok postępowania i sposób wykonania pomiarów. Następnie w zespołach dwu osobowych dysponując kartą pracy uczniowie realizowali swoje ćwiczenie.

Miłą niespodzianką dla uczniów było również spotkanie z prof. dr hab. Andrzejem Szytułą absolwentem I LO w Tarnowie z 1958 r., wieloletnim kierownikiem Zakładu Fizyki Ciała Stałego IF UJ. Profesor wyraził zadowolenie z faktu, że uczniowie jego szkoły rozszerzają swoje zainteresowania matematyczno-fizyczne w murach najstarszej polskiej uczelni, jego uczelni.

Taka forma pracy bardzo spodobała się uczniom. Skonfrontowanie teorii z doświadczeniem, to najlepszy sposób na ukazanie najpiękniejszej strony fizyki jako dyscypliny naukowej.

Koniec zajęć w Pracowni dla uczniów wcale nie oznacza końca pracy związanej z ćwiczeniem. W ramach pracy domowej na podstawie wykonanych pomiarów uczniowie opracują wyniki, sporządzą sprawozdanie podsumowujące otrzymane rezultaty.

Uczniowie już planują powtórną wizytę w I Pracowni Fizycznej UJ na początku przyszłego roku.

Opieka: mgr M. Tatarczuch, mgr R. Kurzawa, mgr W. Komorowski                  i M. Lipiński.

Konsultacje dla Rodziców - 25 X

Zapraszamy rodziców uczniów wszystkich klas na konsultacje z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów w dniu 25 października 2016r. w godz. 17:00 - 18:00.

Regionalny Program Stypendialny

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie stypendiów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok szkolny 2016/2017, którego bieg rozpoczyna się z dniem 4 października 2016 r. i trwa 30 dni. Szczegółowe informacje oraz potrzebne dokumenty znajdują się na stronie internetowej: 

http://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/regionalny-program-stypendialny

Spotkanie „twarzą w twarz”

„Nigdy nie poznamy całego dobra,

 jakie może dać dziecku zwykły uśmiech”.
                                                św. Matka Teresa z Kalkuty 

  

We wtorek 25 października w naszej szkole będzie miało miejsce wyjątkowe spotkanie. Gościć będziemy dzieci i młodzież - wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mielcu, którzy przybędą do nas  wraz z dyrekcją i opiekunami.

Spotkanie to ma na celu:

  • - zapoznanie nas z życiem osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • - umożliwienie im zaistnienia w szerszym środowisku,
  • - włączenie ich w aktywne życie społeczne oraz kulturalne,
  • - ukazanie ich możliwości i umiejętności,
  • - pomoc w zmianie sposobu postrzegania przez otoczenie osób z upośledzeniem umysłowym,
  • - zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu takich osób.

W tygodniu poprzedzającym wizytę naszych gości wolontariusze z naszej szkoły będą sprzedawać upominki wykonane przez podopiecznych i wychowawców z OREW Mielec. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na leczenie poważnie chorej - 14 letniej Patrycji.

Taki jest właśnie „Nasz świat” - w tym świecie jesteśmy My, zwykli ludzie, „nasze” dzieci, „nasza” młodzież, „nasi” dorośli i ich rodzice. Zwykłe i niezwykłe problemy, z którymi borykamy się na co dzień. Nasz świat to nie tylko codzienne zmagania, ale  także uśmiech „czasem nieporadny”, radość, wzruszenie, szczęście! W naszym świecie jest trud, są wyzwania, którym staramy się sprostać. Czasem jest zwątpienie, załamanie. Ale my nie poddajemy się. Idziemy dalej, wędrujemy, „dalej, wciąż (…) dopóki sił, będę szedł, będę biegł, nie dam się…”

                  wychowankowie i opiekunowie OREW w Mielcu

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu