LXIV Olimpiada Fizyczna

Gratulacje dla Piotrka Kubali (kl. 2b – opiekun mgr Marek Lipiński), który jako jedyny uczeń z Tarnowa zakwalifikował się do części doświadczalnej zawodów II stopnia LXIV Olimpiady Fizycznej w Krakowie.

Życzymy Piotrkowi powodzenia i dobrych pomysłów podczas zmagań z zadaniem eksperymentalnym, które będzie musiał samodzielnie przeprowadzić w niedzielę 15.lutego 2015 r. w Instytucie Fizyki UJ.

SZKOLNY KONKURS O TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII I LO

W dn. 30.01.2015 (piątek) na lekcji 5. o godz. 11.00 w auli szkolnej odbędzie się szkolny konkurs ortograficzny.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w walce o tytuł MISTRZA ORTOGRAFII I LO prosimy o zgłaszanie się do nauczycielek języka polskiego do dnia 29.01. b.r. (czwartek) do godz. 12.00.
Swój udział można też zgłosić u organizatorki p. mgr Agnieszki Szewczyk (sala 2-9).

Zwycięzca będzie reprezentował I LO w tegorocznej edycji Dyktanda Ortograficznego „ O złote pióro”.

Koncert chórów I LO i III LO

18 stycznia 2015 roku w Kościele Księży Filipinów w Tarnowie odbył się koncert chórów łączonych I LO i III LO w Tarnowie pod przewodnictwem Pani Agnieszki Stańczyk.

Czytaj więcej...

Ogólnopolska Olimpiada Tematyczna Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

Miło nam poinformować, że uczeń klasy IIG Mikołaj Tyralik awansował do etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 972-1514. Od Cedyni do Orszy.. Opiekunem ucznia jest dr Janusz Kowal.

Życzymy Mikołajowi dalszych sukcesów!

Ogólnopolska Olimpiada Tematyczna Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

Miło nam poinformować, że uczeń klasy IIG Mikołaj Tyralik awansował do etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 972-1514. Od Cedyni do Orszy.. Opiekunem ucznia jest dr Janusz Kowal.

Życzymy Mikołajowi dalszych sukcesów!

Wycieczka do Toskanii

Wszystkich zainteresowanych spędzeniem kilku dni we Włoszech zapraszamy do pięknej, słonecznej Toskanii na wycieczkę, która odbędzie się w dniach 24.04.-28.04 2015r. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc!

Program wycieczki obejmuje zwiedzanie Florencji, Pizy, Volterry, San Gimignano, Sieny i Rzymu.

Czytaj więcej...

Sukcesy matematyczne uczniów I LO

Uczeń Piotr Kubala (2b) zakwalifikował się do etapu rejonowego LXVI Olimpiady Matematycznej. Opiekunem ucznia jest mgr Danuta Srebro.

Uczniowie : Kipiela Aleksander, Kubala Piotr, Łątka Bogdan (2b), Fedor Michał, Furgał Marcin, Gacek Daniel, Kryczyk Paweł, Sieńczak Michał, Świątek Aleksandra, Świątek Marek (3b), Wielgus Aneta (3e), Jurczak Filip, Ptak Jakub, Urban Paweł (3k) zakwalifikowali się do II etapu Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH.
Opiekunami uczniów są : dr Beata Milówka, mgr Danuta Srebro oraz mgr Tomasz Zaucha.

Czytaj więcej...

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Małopolski Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego ogłosił wyniki etapu szkolnego XLV OLiJP.
Z naszej szkoły do zawodów okręgowych zakwalifikowały się : Rebeka Dondo, Kinga Michałek, Alicja Witek, Paulina Żurek (2a), Izabela Lisowska (2c), Klaudia Kaczmarczyk (3f) i Katarzyna Wadycka (3g).

Opiekunami uczniów są : mgr Ewa Ciesielczyk, mgr Lucyna Frączek, mgr Agnieszka Szewczyk, dr Eliza Krzyńska-Nawrocka / mgr Małgorzata Wrześniowska .

Wszystkim uczennicom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Czym jest PCK

Historia Polskiego Czerwonego Krzyża

Idee czerwonokrzyskie splatały się z dążeniami społeczeństwa polskiego do odzyskania niepodległości. Mimo sprzeciwu władz w poszczególnych zaborach na terytorium Polski powstawały i działały pod różnymi nazwami organizacje humanitarne.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, z inicjatywy Stowarzyszenia Samarytanin Polski zwołano 18 stycznia 1919 naradę wszystkich istniejących na ziemiach polskich organizacji kierujących się w działaniu czerwonokrzyskimi ideałami. Organizacje te podczas narady odbywającej się pod patronatem Heleny Paderewskiej utworzyły Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Wyłoniły 30-osobowy Tymczasowy Komitet, zlecając jego przedstawicielom, w konsultacji z innymi organizacjami, opracowanie projektu statutu i prowadzenie prac organizacyjnych.
Po zatwierdzeniu przez rząd statutu Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża na zebraniu konstytucyjnym 27 kwietnia 1919 wybrano Zarząd Główny. Prezesem został Paweł Sapieha, a po jego rezygnacji Helena Paderewska.
Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża 24 lipca 1919 r. zarejestrował i uznał Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża za jedyną organizację czerwonokrzyską działającą na całym terytorium państwa polskiego.

Podstawowe Zasady Czerwonego Krzyża to:

HUMANITARYZM - Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zrodzony z troski o niesienie pomocy rannym na polu bitwy bez czynienia jakiejkolwiek między nimi różnicy, podejmuje zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i krajowej wysiłki w kierunku zapobiegania we wszelkich okolicznościach cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia. Zmierza do ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia poszanowania osobowości człowieka. Przyczynia się do wzajemnego zrozumienia, przyjaźni i współpracy oraz do trwałego pokoju między wszystkimi narodami.
BEZSTRONNOŚĆ - Nie czyni żadnej różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne. Zajmuje się wyłącznie niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami i udzielając pierwszeństwa w najbardziej naglących przypadkach.
NEUTRALNOŚĆ - W celu zachowania powszechnego zaufania Ruch powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych oraz - w każdym czasie - w sporach natury politycznej, rasowej, religijnej lub ideologicznej.
NIEZALEŻNOŚĆ - Ruch jest niezależny. Stowarzyszenia krajowe służąc pomocą władzom publicznym w ich działalności humanitarnej i podlegając prawu obowiązującemu w ich państwach, powinny zawsze korzystać z samodzielności pozwalającej im na działania w każdym czasie, zgodnie z zasadami Ruchu.
DOBROWOLNOŚĆ - Ruch niesie pomoc dobrowolnie, nie kierując się chęcią osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści.
JEDNOŚĆ - W każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża albo Czerwonego Półksiężyca. Powinno ono być otwarte dla wszystkich i obejmować swą humanitarną działalnością obszar całego kraju.
POWSZECHNOŚĆ - Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, w którym wszystkie stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązek niesienia sobie nawzajem pomocy, obejmuje swoją działalnością cały świat.

Struktura organizacyjna Polskiego Czerwonego Krzyża podzielona jest na cztery poziomy: krajowy, okręgowy i rejonowy. Poziom czwarty, najniższy w hierarchii, a tym samym jej fundament, to jednostki podstawowe. Szczegółowe kompetencje tych struktur określa Statut oraz wydane na jego podstawie regulaminy i instrukcje.

Władzę naczelną nad pracami Stowarzyszenia sprawują:
Krajowa Rada Reprezentantów - organ uchwałodawczy, który jako "czerwonokrzyski parlament" reguluje wewnętrzne zasady funkcjonowania Stowarzyszenia oraz wyznacza ramową strategię jego działań. W skład KRR, wchodzą delegaci terenowi - przedstawiciele okręgów;
Zarząd Główny - organ wykonawczy, który kieruje pracami Stowarzyszenia. Jego członków wybiera na czteroletnią kadencję KRR.
Na szczeblu krajowym działają także: Główna Komisja Rewizyjna, Sąd Organizacyjny oraz Kapituła Odznaki Honorowej PCK.

Struktury szczebla okręgowego działają na poziomie wojewódzkim, zaś rejonowego w zasadzie na powiatowym. W ich obrębie funkcjonują, właściwe im, organy uchwałodawcze (rady reprezentantów), wykonawcze (zarządy) oraz kontrolne (komisje rewizyjne). Zarządy trzech powyższych szczebli mogą powoływać biura - w nich mają zatrudnienie etatowi pracownicy organizacji. Organy uchwałodawcze i kierujące Stowarzyszenia mogą również tworzyć rady i zespoły problemowe wspomagające ich działalność; np. rady honorowego krwiodawstwa, rady młodzieżowe.

W środowiskach zamieszkania, miejsca pracy lub nauki organizowane są, za aprobatą zarządów rejonowych, jednostki podstawowe np. koła PCK, kluby honorowych dawców krwi, w których zrzeszeni są członkowie.

(informacja zasięgnięta z oficjalnej strony PCK (www.pck.org.pl), gdzie znajduje się o wiele więcej informacji na temat Polskiego Czerwonego Krzyża)

Koło matematyczne dla młodzieży gimnazjalnej

Informujemy, że zespół nauczycieli matematyki I LO rozpoczyna zajęcia dodatkowe dla młodzieży gimnazjalnej.
Koło Matematyczne dla gimnazjalistów będzie się odbywać w kolejne wtorki w godzinach 15.00 – 16.00.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 27 stycznia 2015 r. i poprowadzi je mgr Irena Jodłowska z zakresu geometrii z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowych.

Zapraszany wszystkich zainteresowanych do udziału w zajęciach. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu