Animator kultury

Głównym zadaniem osób pracujących na stanowisku animatora kultury jest propagowanie kultury, szczególnie w środowisku lokalnym. Animator kultury aktywizuje jednostki, różnorodne zbiorowości i grupy społeczne, kształtuje ich zainteresowania artystyczne i kulturalne, wspiera twórczość amatorską. Osoba wykonująca ten zawód rozpoznaje potrzeby kulturalne i artystyczne środowiska, w którym działa, i w odpowiedzi na te potrzeby kreuje życie edukacyjno-kulturalne poprzez organizacje różnorodnych sekcji, kółek zainteresowań i kursów (tańca, malarstwa, językowych). Inicjuje wystawy, przeglądy artystyczne, wspiera koła miłośników sztuki, lokalne stowarzyszenia działające na rzecz kultury, popiera lokalnych twórców.

Często animator kultury jest także odpowiedzialny za całość działań kulturalnych na terenie, na którym pracuje. Opracowuje np. kalendarium imprez kulturalnych, pozyskuje sponsorów, odpowiada za promocję, oprawę artystyczną, ale również za organizację techniczną przygotowanych imprez. Pomaga od strony prawnej, organizacyjnej i repertuarowej lokalnym działaczom społecznym i kulturalnym oraz twórcom.

Animator kultury współpracuje z lokalnymi instytucjami samorządowymi, placówkami edukacyjnymi i organizacjami pozarządowymi.

Pracę animatora mogą wykonywać osoby o zainteresowaniach artystycznych, wrażliwe na sztukę, pomysłowe, twórcze i pełne inicjatywy. Jest to praca z ludźmi i dla ludzi, wymaga zatem umiejętności współpracy, łatwości nawiązywania kontaktów i wchodzenia w różnorodne relacje społeczne. Bardzo przydatna w tym zawodzie jest umiejętność przekonywania i „zarażania” innych swoimi pomysłami. Ważne są również wyrozumiałość, cierpliwość, wrażliwość i jednocześnie odporność emocjonalna.

Animator kultury pracuje zwykle w domach lub ośrodkach kultury, ogniskach pracy pozaszkolnej, galeriach, mediach, fundacja i stowarzyszeniach zajmujących się działalnością kulturalną, jak również w instytucjach, w których potrzebna jest osoba dbająca o sferę kulturalną członków tych instytucji i ich klientów (np. urzędy, banki, domy seniora itp.). Animatorów można spotkać także w agencjach promocyjnych, turystycznych i w wydawnictwach.

Zostań animatorem kultury, jeśli:

  • jesteś osobą twórczą i wrażliwą na sztukę
  • chcesz w aktywny sposób organizować życie kulturalne
  • jesteś pomysłowy, pełen inicjatywy
  • lubisz pracę z ludźmi i dla ludzi

Zawody pokrewne:

kulturoznawca, antropolog kultury, pedagog społeczny

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu