460ILOR1

Doradca podatkowy

Szczegółowe obowiązki doradcy podatkowego określone są w ustawie o doradztwiepodatkowym. W świetle prawa jest to osoba, która zdała odpowiedni egzamin i została wpisana na listę doradców.

Do podstawowych zadań doradcy podatkowego należy udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom porad i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego i wynikających z niego zobowiązań. Doradcy podatkowi mogą również prowadzić księgi podatkowe, sporządzać zeznania i deklaracje podatkowe. Pomagają także osobom zakładającym własną działalność. Zadaniem doradcy podatkowego jest reprezentowanie klienta w przypadku sporu z instytucją podatkową.

Doradca podatkowy zobowiązany jest do zachowania tajemnicy odnośnie do spraw, z którymi się zapoznał, wykonując swoją pracę.

Zawód ten wymaga ciągłej nauki, niezbędne jest zatem dążenie do podnoszenia kwalifikacji, znajomość bieżących przepisów prawnych, jak również umiejętność odnajdywania potrzebnych do wykonywania powierzonych zadań informacji. Praca doradcy podatkowego, pracującego głównie z dokumentami i analizującego ich zawartość, wymaga skrupulatności, dociekliwości, wnikliwości i spostrzegawczości. Konieczna jest też koncentracja uwagi, logiczne myślenie i konsekwencja.

Osoba wykonująca ten zawód powinna być prawnym, uczciwym i odpowiedzialnym człowiekiem. Nie może być karana.

Doradcy podatkowi pracują we własnych firmach lub są zatrudnieni w instytucjach finansowych i doradczych.

Zostań doradcą podatkowym, jeśli:

  • interesują Cię finanse publiczne, a zwłaszcza system podatkowy
  • chcesz pomagać ludziom
  • jesteś odpowiedzialny, rzetelny i skrupulatny
  • umiesz myśleć analitycznie
  • radzisz sobie ze stresem

Zawody pokrewne:

doradca finansowy, doradca inwestycyjny, makler, broker ubezpieczeniowy

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu