bn 20 21

Informacje dla maturzystów

Aktualne informacje dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 znajdują się w zakładce MATURA. Prosimy wszystkich zainteresowanych o śledzenie pojawiających się komunikatów (Komunikat nr 1, Komunikat nr 2, Komunikat nr 3, Komunikat nr 4, Komunikat 5, Komunikat 6).

UWAGA!

25 maja 2020 r. mija termin potwierdzenia przystąpienia do matury ustnej (szczegóły znajdują się TUTAJ)

29 maja 2020 r. mija termin zgłaszania braku możliwości zasłaniania ust i nosa na terenie szkoły ze względów zdrowotnych (szczegóły znajdują się TUTAJ)

Inżynier inżynierii środowiska

Głównym celem pracy inżyniera inżynierii środowiska jest ochrona środowiska człowieka. Inżynier opracowuje koncepcje i metody działań w zakresie projektowania, ulepszania i eksploatowania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych. Opracowuje nowe lub modyfikuje istniejące technologie. Prowadzi badania w dziedzinie ochrony wód, gleby i powietrza przed zanieczyszczeniami. Opracowuje raporty, ekspertyzy, opinie techniczne.

W zawodzie tym istnieję wiele specjalności, np. instalacje sanitarne, oczyszczanie miast i gospodarka odpadami, gospodarka wodna, systemy ochrony powierzchni ziemi, systemy ochrony powietrza. Niezbędną cechą inżyniera inżynierii środowiska jest wyobraźnia i myślenie twórcze, uzdolniania techniczne oraz umiejętność logicznego myślenia. Wszystkie stanowiska związane są z problemami technicznymi i naukami ścisłymi. Praca wymaga dokładności i odpowiedzialności.

Ważne są umiejętności organizacyjne oraz postępowania z ludźmi.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie przy planowaniu inwestycji komunalnych, w instytucjach zajmujących się działaniami na rzecz ochrony środowiska, w inspektoratach nadzoru, w biurach projektów (opracowywanie i ulepszanie koncepcji i metod działania różnego typu instalacji), w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, w instytucjach badawczych, urzędach zajmujących się gospodarką wodną i hydrologią, organach kontroli (np. Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Pracy), w laboratoriach pomiarowych, organach administracji państwowej i samorządowej oraz w środkach doradztwa rolniczego.

Studiuj inżynierię środowiska, jeśli :

  • lubisz biologię i chemię
  • masz wyobraźnię
  • jesteś uzdolniony technicznie
  • jesteś osobą odpowiedzialną
  • masz umiejętności organizacyjne

Zawody pokrewne:

ekolog, biotechnolog, specjalista ochrony środowiska

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu