Inżynier inżynierii środowiska

Głównym celem pracy inżyniera inżynierii środowiska jest ochrona środowiska człowieka. Inżynier opracowuje koncepcje i metody działań w zakresie projektowania, ulepszania i eksploatowania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych. Opracowuje nowe lub modyfikuje istniejące technologie. Prowadzi badania w dziedzinie ochrony wód, gleby i powietrza przed zanieczyszczeniami. Opracowuje raporty, ekspertyzy, opinie techniczne.

W zawodzie tym istnieję wiele specjalności, np. instalacje sanitarne, oczyszczanie miast i gospodarka odpadami, gospodarka wodna, systemy ochrony powierzchni ziemi, systemy ochrony powietrza. Niezbędną cechą inżyniera inżynierii środowiska jest wyobraźnia i myślenie twórcze, uzdolniania techniczne oraz umiejętność logicznego myślenia. Wszystkie stanowiska związane są z problemami technicznymi i naukami ścisłymi. Praca wymaga dokładności i odpowiedzialności.

Ważne są umiejętności organizacyjne oraz postępowania z ludźmi.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie przy planowaniu inwestycji komunalnych, w instytucjach zajmujących się działaniami na rzecz ochrony środowiska, w inspektoratach nadzoru, w biurach projektów (opracowywanie i ulepszanie koncepcji i metod działania różnego typu instalacji), w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, w instytucjach badawczych, urzędach zajmujących się gospodarką wodną i hydrologią, organach kontroli (np. Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Pracy), w laboratoriach pomiarowych, organach administracji państwowej i samorządowej oraz w środkach doradztwa rolniczego.

Studiuj inżynierię środowiska, jeśli :

  • lubisz biologię i chemię
  • masz wyobraźnię
  • jesteś uzdolniony technicznie
  • jesteś osobą odpowiedzialną
  • masz umiejętności organizacyjne

Zawody pokrewne:

ekolog, biotechnolog, specjalista ochrony środowiska

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu