Kulturoznawca

Praca kulturoznawcy obejmuje trzy grupy zadań: czynności poznawcze (poznawanie zjawisk kultury, zwłaszcza kultury artystycznej, oraz oczekiwań odbiorców wobec sztuki), upowszechnianie kultury (przekazywanie wiedzy o zjawiskach kultury) oraz działania praktyczne, organizacyjne i techniczne, zmierzające do udostępnienia wybranych dzieł sztuki określonym odbiorcom (np. dobór i zakup książek dla biblioteki, czynności związane z wyborem i pozyskaniem dzieł na wystawy, reklama planowanej ekspozycji, przygotowanie katalogu wystawy itp.).

W pracy kulturoznawcy ważne są: ciekawość zachowań i postaw innych ludzi, otwartość na kontakty, wychodzenie im naprzeciw, podzielność uwagi, a jednocześnie samokontrola własnych przeżyć i reakcji. Przydatne są także: spontaniczność, zdyscyplinowanie i dystans emocjonalny.

Istotna jest umiejętność poddawania się nastrojowi niezbędnemu do uczestnictwa w danym typie wydarzenia artystycznego. Określony rodzaj kontaktów społecznych wymaga od kulturoznawcy szczególnych uzdolnień interpersonalnych, umiejętności kreowania własnej osoby. W każdym przypadku ważna jest zdolność do nieustannego samodoskonalenia się (kontakt z dziełami sztuki, analizowanie ich treści, porządkowanie informacji, wzbogacanie osobistego warsztatu pracy). Cenna jest samodzielność, przedsiębiorczość i umiejętność dokonywania wyborów. Warunkiem podjęcia pracy w tym zawodzie jest wyższe wykształcenie. Kulturoznawca pracuje w instytucjach kulturalnych, w salach ekspozycyjnych i widowiskowych, audytoriach itp. Może też pracować naukowo, a także być dziennikarzem, krytykiem, animatorem kultury, urzędnikiem w rozmaitych instytucjach, placówkach kulturalnych i naukowych.

Studiuj kulturoznawstwo, jeśli:

  • interesuje Cię kultura, sztuka, zagadnienia społeczne
  • lubisz kontaktować się z ludźmi
  • jesteś osobą przedsiębiorczą, twórczą i pomysłową
  • umiesz dokonywać wyborów

Zawody pokrewne:

animator kultury, socjolog, dziennikarz, muzealnik

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu