Prawnik, Prokurator, Adwokat, Notariusz

Prawnik

Zawód prawnika cieszy się dużym prestiżem społecznym. Prawnicy pełnią ważne funkcje w wielu dziedzinach życia społecznego, w ogromnej mierze kształtują funkcjonowanie państwa i specyficzne relacje międzyludzkie.

Prokurator

Prokurator jest nie tylko prawnikiem, ale i funkcjonariuszem publicznym. Głównym jego zadaniem jest wykrycie sprawcy przestępstwa, udowodnienie winy przed sądem i domaganie się ukarania, a następnie nadzór nad wykonaniem wyroku. Lista prokuratorskich zadań i czynności jest obszerna i różnorodna (od obecności na miejscu przestępstwa, poprzez analizę dowodów przestępstwa, przesłuchanie świadków aż do sporządzenia i wniesienia do sądu aktu oskarżenia). Prokurator pracuje samodzielnie, ale jego kontakty z innymi ludźmi można zaliczyć do bardzo intensywnych. W czasie prowadzenia śledztwa, przesłuchań, rozpraw sądowych często spotyka się ze świadkami, osobami pokrzywdzonymi, policjantami, ekspertami i sędziami. Umiejętność nawiązywania kontaktów, podobnie jak dar przekonywania, są podstawą powodzenia. Praca prokuratora wymaga też odwagi, gdyż niejednokrotnie staje się on celem agresji czy nieprzychylności osób, które oskarża, dlatego też niezbędna jest odporność psychiczna, samokontrola i zdolność szybkiego, rozsądnego działania. Prokurator sporo czasu poświęca pracy nad materiałem dowodowym, dlatego powinien być cierpliwy, dokładny i spostrzegawczy, mieć dobrą pamięć i umiejętność logicznego myślenia. Aby zostać prokuratorem, konieczne jest wykształcenie prawnicze. Dodatkowym wymaganiem jest ukończenie aplikacji prokuratorskiej (3 lata), zakończonej egzaminem. Następnie aplikant zostaje przyjęty na stanowisko asesora prokuratorskiego (co najmniej rok), by potem złożyć ślubowanie i odebrać nominację prokuratorską. Pracę w zawodzie prokuratora może podjąć osoba, która ukończyła 26 lat – decyduje o tym przepis prawa o prokuraturze.

Notariusz

Notariusz sporządza urzędowe dokumenty zawierające wolę stron, czyli osób fizycznych bądź prawnych. Dokumenty te dotyczą np. obrotu nieruchomościami, spadków, założenia spółki akcyjnej, darowizn, poświadczenia własnoręcznego podpisu, poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem dokumentu. Przyjmuje klientów, doradza, udziela wyjaśnień, spisuje protokoły posiedzeń w postaci aktów notarialnych, przygotowuje dokumenty dotyczące przebiegu zdarzeń w różnych organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, spółdzielniach i in., przyjmuje na przechowanie różnego typu dokumenty, papiery wartościowe, weksle, czeki, akcje itp., składając je na specjalnym depozytowym koncie bankowym. Praca notariusza ma charakter indywidualny i samodzielny. Przydatna jest umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi i odpowiedniego z nimi postępowania. Niezbędne są: odporność na stres, samokontrola i opanowanie własnych reakcji emocjonalnych. Przy sporządzaniu dokumentów ważne są skrupulatność, dokładność, rzeczowość wykonywanych czynności. Notariusza powinna też cechować umiejętność wyciągania wniosków na podstawie dostarczonych informacji, nadawania formy prawnej sporządzanym dokumentom, a także spostrzegawczość. Ze względu na częste kontakty z klientami musi mieć łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie. Prowadząc własną kancelarię, powinien on posiadać umiejętności planowania o organizowania pracy. Ważna jest też zdolność do podejmowania decyzji, uczciwość, bezstronność i umiejętność zachowania powierzonych spraw w tajemnicy.

Adwokat

Adwokat jest jednym z zawodów prawniczych. Do jego głównych zadań należy udzielanie porad prawnych, reprezentowanie klientów w posiedzeniach sądowych, tworzenie tekstów umów, statutów i innych specjalistycznych dokumentów oraz formułowanie opinii prawnych. Jego klientami są zarówno osoby indywidualne, jak i osoby prawne – instytucje. Poszczególne kancelarie adwokackie często specjalizują się w obsłudze określonej grupy klientów. Adwokat powinien być obiektywny i koncentrować się w swoich działaniach na zdobyciu i przedstawieniu wszystkich możliwych dowodów, które mogą działać na pożytek osoby, którą reprezentuje. Praca adwokata jest różnorodna i niezwykle odpowiedzialna. W sprawach cywilnych skoncentrowana jest głównie na przedmiocie sporu, mniej zaś na człowieku.

W sprawach karnych odpowiedzialność za wynik pracy adwokata jest dużo większa – bezpośrednio przekłada się na los człowieka.

Adwokat powinien być osoba inteligentną i otwarta na zdobywanie nowych wiadomości, posiadając szeroką wiedzę ogólną i odpowiedni poziom wiedzy prawniczej. Bardzo ważne są także umiejętności związane ze zdolnością logicznego i analitycznego myślenia, realizm w ocenie sytuacji, a także biegłość w stosowaniu prawa – duża wiedza i refleks. Istotna jest bardzo dobra pamięć i zdolność szybkiego uczenia się. Adwokat powinien również umieć biegle komunikować się zarówno w mowie, jak i piśmie oraz posiadać umiejętności przekonywania innych o słuszności swoich poglądów.

Nie do przecenienia w tym zawodzie SA także takie cechy, jak umiejętność panowania nad emocjami, odporność na stres, zdolność do samodzielnego i niezależnego myślenia. Od adwokatów pracujących w firmach prawniczych oczekuje się dyspozycyjności i lojalności. Pracę adwokata może wykonywać absolwent studiów prawniczych po ukończeniu aplikacji adwokackiej, członek samorządu adwokackiego. Adwokaci zwykle pracują w kancelariach należących do innych adwokatów, w spółkach adwokackich lub we własnych kancelariach.

Zostań adwokatem jeśli:

  • jesteś wrażliwy na sprawy innych ludzi, potrafisz zrozumieć ich racje,
  • umiesz przekonywać innych do swoich pomysłów i poglądów,
  • jesteś dokładny, uporządkowany, precyzyjny, obiektywny,
  • nie ulegasz naciskom.

Zawody pokrewne:

prokurator, notariusz, radca prawny, sędzia

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu