460ILOR1

Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie na rok szkolny 2020/2021

I. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737).

Zarządzenie Nr 6/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021.

Zarządzenie Nr 8/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

II. Informacje o postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

1. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzona jest elektronicznie za pośrednictwem strony  https://malopolska.edu.com.pl

2. Każdy kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły ponadpodstawowe.

3. W obrębie jednej szkoły kandydat może wybrać dowolną ilość oddziałów.

4. Jako szkołę pierwszego wyboru należy wybrać tę do której kandydat najbardziej chce zostać przyjęty.

5. O przyjęciu do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 decyduje łączna liczba punktów uzyskanych z następujących elementów:

a. procentowego wyniku egzaminu ósmoklasisty przeliczonego na punkty:

- z języka polskiego pomnożonego przez 0,35,
- z matematyki pomnożonego przez 0,35,
- z języka obcego nowożytnego pomnożonego przez 0,3;

b. sumy punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów (wyszczególnionych w ofercie edukacyjnej) według poniższych zasad:

- celujący - 18 punktów,
- bardzo dobry - 17 punktów,
- dobry - 14 punktów,
- dostateczny - 8 punktów,
- dopuszczający - 2 punkty;

c. osiągnięć ucznia:

- ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 punktów),
- szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 18 punktów),
- aktywność społeczna (maksymalnie 3 punkty).

III. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021

11 maja – 23 czerwca 2020 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

Kandydaci mogą składać dokumenty w Sekretariacie Uczniowskim I LO (na parterze) w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 15:00.

(terminy w postępowaniu uzupełniającym to 22 – 27 lipca 2020 r.)

 26 czerwca –  30 czerwca 2020 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Kandydaci dostarczają potwierdzone kopie lub oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, a także ewentualne zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych.

Dokumenty dostarczyć można do sekretariatu uczniowskiego ILO w godzinach 8:00-15:00 w dniach 26 czerwca (piątek), 29 czerwca (poniedziałek), 30 czerwca (wtorek).

13 lipca 2020 r.  do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Wynik rekrutacji można sprawdzić w systemie rekrutacyjnym https://malopolska.edu.com.pl oraz na listach wywieszonych na tablicy ogłoszeń na parterze w ILO.

(termin w postępowaniu uzupełniającym to 17 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00)

13 lipca 2020 r. od godz. 12:00 – 20 lipca 2019 r. do godz. 15:00

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.

W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie należy dostarczyć:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (o ile nie został wcześniej złożony)
- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie został wcześniej złożony)
- oryginały zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych (o ile nie zostały wcześniej złożone).

Dodatkowo kandydat składa dwie podpisane fotografie oraz kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj).

(termin w postępowaniu uzupełniającym to do 21 sierpnia 2020 r.)

21 lipca 2020 r. do godz.12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wynik rekrutacji można sprawdzić w systemie rekrutacyjnym https://malopolska.edu.com.pl oraz na listach wywieszonych na tablicy ogłoszeń na parterze w ILO.

(termin w postępowaniu uzupełniającym to 17 - 21 sierpnia 2020 r. do godz 12:00)

IV. Uwagi

Kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty, mają obowiązek dostarczyć wraz z wnioskiem (podaniem) następujące dokumenty, w przypadku: 

- wielodzietności rodziny kandydata - OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydata,

- niepełnosprawności kandydata, niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata lub niepełnosprawności obojga rodziców kandydata czy też niepełnosprawności rodzeństwa kandydata - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

- objęcia kandydata pieczą zastępczą - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.),

- samotnego wychowywania kandydata w rodzinie - OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Dokumenty, takie jak orzeczenia o niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu czy dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez szkołę pierwszego wyboru kandydata

V. Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania punktów w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz 1737).

Pełen harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół ponadpodstawowych określony jest w Zarządzeniu Nr 6/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020 r (głównie Załącznik Numer 1).

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach reguluje Zarządzenie Nr 8/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2020 r.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu