Regulamin konkursu na ekslibris biblioteki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie z okazji 460 - lecia szkoły.

Organizator: Biblioteka I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie,

osoba odpowiedzialna Renata Kurzawa .

Czas trwania konkursu:14.02.2019 r. - 30.04.2019 r.

Cel konkursu:

- stworzenie rocznicowego graficznego znaku własnościowego,

- popularyzowanie ekslibrisu,

- pobudzenie zainteresowania książką

Warunki uczestnictwa:

- Prace zgłaszane w konkursie muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej w nim udział, nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac i nie uczestniczyły we wcześniejszych konkursach.

- Każda praca powinna zawierać, połączoną z polem kompozycji nazwę właściciela, tj. „Ekslibris biblioteki I LO w Tarnowie”.

- Do konkursu należy zgłaszać prace wykonane dowolną techniką graficzną czarno-białe, kolorowe lub w sepii, dowolnego kształtu o wymiarach nieprzekraczających formatu A5. Prace mogą być również wykonane techniką komputerową bez użycia gotowych klipartów. Przykładowe ekslibrisy można znaleźć na stronie: http://art-exlibris.net Praca powinna nawiązywać w swobodny sposób do książki, i literatury, charakterystycznych elementów architektury naszej szkoły, motywów związanych z historią szkoły oraz do jej patrona. Przy umieszczaniu na ekslibrisie drobnych elementów proszę wziąć pod uwagę, że rysunki będą zmniejszane.

- Wszystkie prace należy składać w bibliotece szkolnej. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów. Ocena jury jest ostateczna. Ekslibrysy nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora z prawem do bezpłatnego rozpowszechniania.

- Uczestnictwo w niniejszym konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez autora wszystkich postanowień tego regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie szkoły w zakładkach: „Biblioteka szkolna” oraz bibliotece szkolnej.

- Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie następującej treści:

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie dla celów postępowania konkursowego pod nazwą „Konkurs na ekslibris”. Oświadczam, że jestem świadom/a przysługującego mi prawa wglądu do moich danych osobowych, żądania ich zmiany lub poprawienia. Przekazuję nieodpłatnie na własność I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie nadesłany na konkurs ekslibris i wyrażam zgodę na korzystanie przez Liceum z tej pracy dla celów publikacji wydawniczych i wystawienniczych w przyszłości”.

Podpis uczestnika

Prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.

Ekslibris(łac. ex libris – z książek) – znak własnościowy danego egzemplarza książki, najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru (lub np. stylizowanymi inicjałami) albo nazwą instytucji. (Wikipedia)