Fundacja I-ego Liceum Ogólnokształcącego
im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie
"Semper Primus"


NIP: 873-28-41-393
REGON: 851808690
numer KRS: 0000027010
KONTO: BOŚ O/Tarnów
41 1540 1203 2053 4290 2216 0001

33-100 Tarnów ul. Piłsudskiego 4
tel/fax 0048 14 6888 440

 

Pojęcie fundacji wywodzi się z prawa rzymskiego. Rzymskie gminy terytorialne uważa się za początek instytucji fundacji. Współcześnie spotyka się kilka definicji. Podam jedną z najprostszych: Fundacja to majątek zgromadzony przez fundatorów przeznaczony stosownie do ich woli na określone cele oraz mający osobowość prawną.

 

Pomysł fundacji wspierającej naszą Szkołę zrodził się kilka lat temu. Stan oświaty stale się pogarszał. Ograniczano Szkole możliwość dysponowania własnym majątkiem. Fundacja miała być lekarstwem na te i podobne kłopoty. Plany i zamierzenia absolwentów, nauczycieli, rodziców uczniów i przyjaciół naszej Szkoły zaczęły się spełniać. Fundacja I- ego Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie "Semper Primus" została ustanowiona aktem notarialnym w dniu 14.09.1999 roku przez dwudziestu siedmiu fundatorów. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

 

Zgromadzenie Fundatorów wyłoniło:

 • Prezydenta Fundacji ( ks. bp Stanisław Budzik )
 • Radę Fundacji (Janusz Onak, Róża Graczyk, Krystyna Latała, Marek Kobielski, Sławomir Kolasiński, Stanisław Bańbor, Jacek Musiał ), która powołała Zarząd Fundacji ( Krzysztof Horbacewicz, Teresa Kopczyńska, Grażyna Słyś ).

 

Przyjęto statut i złożono wniosek o zarejestrowanie Fundacji "Semper Primus". Honorowymi członkami Fundacji zostali: ks. Michał Heller, Julian Dybiec, Andrzej Sikora. Dnia 2.06.2000 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wydał decyzję o wpisaniu Fundacji "Semper Primus" do rejestru fundacji pod numerem 5994. Po skompletowaniu pozostałych dokumentów dnia 3.08.2000 r.Fundacja "Semper Primus" rozpoczęła działalność.

Fundacja została powołana dla wspierania I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Brodzińskiego w Tarnowie w zakresie:

 • działalności dydaktyczno-wychowawczej,
 • wspierania w finansowaniu zadań inwestycyjnych i innych działań zmierzających do rozwoju szkoły,
 • promowania Liceum,
 • fundowania stypendiów,
 • aktywizacji absolwentów do działania na rzecz Liceum,
 • wspierania absolwentów Liceum w poszukiwaniu pracy i dalszym kształceniu.

Fundacja będzie realizować swoje cele poprzez:

 • organizowanie kursów, odczytów, seminariów, wykładów, imprez kulturalno - oświatowych, rozrywkowych i turystycznych,
 • wspieranie i organizowanie imprez jubileuszowych Liceum,
 • prowadzenie banku informacji i danych o Liceum i jego absolwentach,
 • współpracę ze środowiskami kultury, techniki, osobami fizycznymi i prawnymi, instytucjami i organizacjami społecznymi oraz aktywizowanie tych środowisk do działań na rzecz celów Fundacji.

 

Działalnośc Fundacji


Sprawozdanie z działalności Fundacji I-ego Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie „Semper Primus” za rok 2014. 

 

W 2014 roku przygotowaliśmy przy udziale nauczycieli I LO (K. Kliś, A. Wrzesień, W. Krakowski) trzy projekty dla Urzędu  m. Tarnowa, Niestety żaden z nich nie uzyskał uznania komisji konkursowej.Wspieraliśmy działalność: promocyjną I LO (500 zł), biblioteki szkolnej w zakupie książek (200zł), turystyczną  w I LO dofinansowując  rajd „Trzy schroniska”  (200 zł), grupy wolontariuszy I LO (300zł), drużyny strzeleckiej (400 zł), konkursową I LO dofinsowując nagrody (205 zł). Przygotowano i wręczono stypendium Fundacji Semper Primus dla zdobywcy medalu „Semper Primus” ( Piotr Przybyło 1000 zł). Stypendium dla najlepszego olimpijczyka w roku 2014 nie przyznano. W ramach stypendium socjalnego im. Barbary Magdoń wypłacono 600 zł.Podobnie do lat ubiegłych dla uczniów I LO za pośrednictwem fundacji nauczyciele naszej szkoły przygotowali szeroką ofertę kursową dla naszych uczniów. Rozpoczęliśmy realizację zajęć: Język angielski – prowadzący M. Tatarczuch, G. Pałucki. Dzięki współpracy z Dyrektorem I LO pozyskano darowiznę ( TU 9112,47 zł). Wpłynęły także darowizny indywidualne ( 1650 zł) i z 1% ( ok. 2800 zł)

Sprawozdanie z działalności Fundacji I-ego Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie „Semper Primus” za rok 2013.

W 2013 roku nie realizowaliśmy żadnego zewnętrznego projektu. Wspieraliśmy działalność: biblioteki szkolnej w zakupie książek (810 zł), turystyczną w I LO dofinansowując wyjazd wspinaczkowy ( 287 zł) i tradycyjny już rajd „Trzy schroniska” (324 zł). Przygotowano i wręczono stypendium Fundacji Semper Primus dla zdobywcy medalu „Semper Primus” oraz dla najlepszego olimpijczyka I LO, które to oba laury w tym roku zdobył Piotr Siwek (1000 zł). W ramach stypendium socjalnego im. Barbary Magdoń wypłacono 500zł.
Podobnie do lat ubiegłych dla uczniów I LO za pośrednictwem fundacji nauczyciele naszej szkoły przygotowali szeroką ofertę kursową dla naszych uczniów.
Rozpoczęliśmy realizację następujących zajęć:
Język angielski – prowadzący M. Tatarczuch, G. Pałucki,
Język łaciński dla prawników – prowadzący E. Kras.
Dla talentów matematycznych w I LO kontynuowaliśmy koło naukowe prowadzone przez naszego absolwenta K. Winiarskiego – laureata Olimpiady Matematycznej. Dzięki współpracy z Dyrektorem I LO wznowiono sprzedaż monografii I LO (300 zł) oraz pozyskano darowiznę ( TU Generali 5602 zł).

Sprawozdanie z działalności Fundacji I-ego Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie „Semper Primus” za rok 2012.

W 2012 roku nie realizowaliśmy żadnego zewnętrznego projektu. Podobnie, jak w roku poprzednim zorganizowaliśmy własnymi siłami „Rajd Trzech Schronisk”, który na stałe zagościł w kalendarzu imprez I LO. Wspieraliśmy działalność turystyczną i sportową w I LO dofinansowując tym razem wyjazd wspinaczkowy ( 390zł) i wyjazdy reprezentacji strzeleckiej (300zł). Wsparliśmy młodych naukowców I LO finansując zakup części do robota samobieżnego (280zł) o nazwie „Semper” zaprezentowanego na „Nocy Naukowców”. Dla talentów matematycznych w I LO zorganizowaliśmy koło naukowe prowadzone przez naszego absolwenta K. Winiarskiego – laureata Olimpiady Matematycznej. Przygotowano i wręczono stypendium Fundacji Semper Primus dla zdobywcy medalu „Semper Primus” oraz dla najlepszego olimpijczyka I LO, które to oba laury w tym roku zdobył Przemysław Kuta (1000 zł).
Podobnie do lat ubiegłych, w związku z ograniczeniami liczby fakultetów dla uczniów I LO za poœrednictwem fundacji nauczyciele naszej szkoły przygotowali szeroką ofertę kursową dla naszych uczniów.
Rozpoczęliśmy realizację następujących zajęć:
Język angielski – prowadzący M. Tatarczuch, G. Pałucki,
Język polski – prowadzący E. Ciesielczyk,
Język łaciński dla prawników – prowadzący E. Kras,
Wiedza o społeczeństwie dla maturzystów – prowadzący B. Koprowska.
Uzyskaliśmy ponownie statusu organizacji pożytku publicznego z prawem przekazywania 1%.

Sprawozdanie z działalności Fundacji I-ego Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie "Semper Primus" za rok 2011.

W 2011 roku nie realizowaliśmy żadnego zewnętrznego projektu. Jednakże jak w roku poprzednim zorganizowaliśmy własnymi siłami "Rajd Trzech Schronisk", który może na stałe zagości w kalendarzu imprez I LO. Wspieraliśmy działalność turystyczną i sportową w I LO dofinansowując tym razem wycieczki klasowe ( 5361zł) i wyjazdy reprezentacji strzeleckiej (760zł). Zorganizowano kolejny międzyszkolny turniej siatkarski " O puchar prezesa Fundacji Semper Primus". Przygotowano i wręczono stypendium Fundacji Semper Primus dla zdobywcy medalu "Semper Primus" oraz dla najlepszego olimpijczyka I LO, które to oba laury w tym roku zdobył Przemysław Pękala (1000 zł). Przyznano także stypendia socjalne im. Barbary Magdoń dla uczniów w szczególnie trudnej sytuacji ( 1340zł). W związku z ograniczeniami liczby fakultetów dla uczniów I LO za pośrednictwem fundacji nauczyciele naszej szkoły przygotowali szeroką ofertę kursową dla naszych uczniów. Rozpoczęliśmy realizację następujących zajęć:
Język angielski - prowadzący M.Tatarczuch, G. Pałucki,
Język polski - prowadzący E. Ciesielczyk,
Język łaciński dla medyków i język łaciński dla prawników - prowadzący E. Kras.

Sprawozdanie z działalności Fundacji I-ego Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie "Semper Primus" za rok 2010.

W ramach kolejnego grantu gminy m. Tarnowa zrealizowaliśmy podobnie jak w roku poprzednim cykl imprez narciarsko -rowerowo -turystycznych dla młodzieży naszego liceum. W ramach tego projektu reaktywowaliśmy "Rajd Trzech Schronisk", który może na stałe zagości w kalendarzu imprez I LO.
Zorganizowano kolejny międzyszkolny turniej siatkarski " O puchar prezesa Fundacji Semper Primus".
Fundacja na wniosek dyrekcji szkoły i grona pedagogicznego zakupiła:
- projektor multimedialny (1300 zł),
- najnowsze pozycje książkowe do biblioteki szkolnej (999,51zł),
- sprzęt wspinaczkowy dla sekcji wspinaczkowej (861zł).
Przygotowano i wręczono stypendium Fundacji Semper Primus dla zdobywcy medalu "Semper Primus" (Paulina Wardzała -1000 zł) oraz stypendium dla najlepszego olimpijczyka I LO (Mateusz Stańczyk - 1000zł).
Przyznano także stypendia socjalne im. Barbary Magdoń dla uczniów w szczególnie trudnej sytuacji (Anna Bryg, Magdalena Kordela).
Prezes Fundacji "Semper Primus" Krzysztof Horbacewicz jako reprezentant Małopolski został zaproszony do grona jurorów oceniających wnioski grantowe dla Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Rok 2008 to dalsza praca nad rozprowadzaniem wydanej drukiem monografii I LO. Do tej pory wydano ok. 800 szt. historii I LO. Monografia nadal jest dostępna w księgarniach a dla uczniów i absolwentów w sekretariacie szkolnym. W ramach kolejnego grantu gminy m. Tarnowa zrealizowaliśmy podobnie jak w roku poprzednim cykl imprez narciarsko -rowerowo -turystycznych dla młodzieży naszego liceum a także koncert chóru szkolnego z okazji Święta Niepodległości.
Pomagaliśmy w rozwoju najmłodszego koła zainteresowań dla naszej młodzieży - sekcji wspinaczkowej. Dofinansowaliśmy zakup sprzętu wspinaczkowego i wyjazdów dla młodzieży I LO, która udanie poszukiwała sponsorów dla finansowania swoich zainteresowań.
Wspieraliśmy finansowo Przegląd talentów muzycznych i Festiwal piosenki religijnej "Barka". Zorganizowano kolejny turniej siatkarski " O puchar prezesa Fundacji Semper Primus". Przedstawiono prezentację dla młodzieży klas pierwszych i ich rodziców o działalności Fundacji, jej celach i założeniach.
Fundacja wspomogła dyrekcję szkoły w realizacji przedmiotów dodatkowych:
Media i komunikacja masowa - mgr R. Noga,
Język łaciński dla prawników - mgr E. Kras,
Historia państwa i prawa - mgr A. Żak.
Przygotowano i wręczono stypendia Fundacji Semper Primus dla zdobywcy medalu "Semper Primus" (Ewa Korzeniewska) i najlepszego olimpijczyka (Konrad Winiarski).
Przygotowaliśmy trzy projekty grantowe na rok 2009. Jeden związany z turystyką i rekreacją i dwa dla uczczenia obchodów 450 lecia szkoły - koncert chóru szkolno-absolwenckiego oraz wydanie drukiem monografii Józefa Rylewicza przygotowanej na 400 lecie szkoły. Przeprowadzono i sfinalizowano negocjacje związane z balem absolwentów naszego liceum z okazji 450-lecia.

 

 

Pomóż swojemu dziecku!

Wspomóż swoją szkołę!Fundacja "Semper Primus" od 25.01.2005 roku jest organizacją pożytku publicznego. Możesz wesprzeć jej działalność decydując o przekazaniu części swojego podatku !

Ty decydujesz na co będą wykorzystane Twoje podatki!

 

Fundacja I Liceum Ogólnokształcącego
im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie "Semper Primus"
33-100 Tarnów ul. Piłsudskiego 4
numer KRS: 0000027010
KONTO: BOŚ O/Tarnów 41 1540 1203 2053 4290 2216 0001

 

Monografia Szkoły

 

Historia I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie napisana została przez dr Krystynę Samsonowską - pracownika naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, - opracowana - jak napisał prof. dr J. Dybiec - "na podstawie skrzętnych poszukiwań archiwalnych i zebranych materiałów źródłowych ukazuje wszechstronny obraz pracy Szkoły..." Obejmuje dzieje szkoły w latach 1939-2000 pokazane na tle przemian w oświacie związanych z tą sytuacją polityczną kraju.

Rozpoczyna się od przedstawienia losów nauczycieli i uczniów w czasie II Wojny Światowej, - ich udział w walkach na frontach, organizacjach podziemnych i ich najwyższej ofiary - ofiary z życia, - praca zawiera wykaz poległych i pomordowanych uczniów i nauczycieli (aneks 3 i 4) w czasie II Wojny Światowej i okupacji.

W ośmiu rozdziałach przedstawione są wszystkie aspekty życia szkoły, sylwetki dyrektorów, nauczycieli, - atmosferę pracy, zmieniające się często programy nauczania, poziom i ocenę nauczania widzianą od strony władz i uczniów (przytaczane są opinie uczniów dotyczących szkoły i nauczycieli).

Dominująca część pracy poświęcona jest uczniom, ich organizacjom, dyscyplinie, sukcesom (wykazy olimpijczyków) i warunkom życia. Liceum przeżywało wiele trudnych chwil związanych z silną presją władz, z indoktrynacją, walką " o duszę" nauczycieli i uczniów, - co skutkowało brutalnymi zmianami kadrowymi dotyczącymi dyrektorów i nauczycieli (rozdz. II i VI). Szeroko opisane są też podniosłe wydarzenia z życia szkoły jak np. uroczystości 400 - lecia i 440 - lecia szkoły, odsłonięcia pomników i tablic pamiątkowych (K. Brodzińskiego, J. Szujskiego, J. Bielatowicza). Wydarzenia te pokazują silne związki absolwentów, - nawet roczników przedwojennych - ze szkołą.

Aneks 2 podaje wykaz wszystkich absolwentów od 1945 roku począwszy. Praca jest bogato ilustrowana, - często unikatowymi zdjęciami - co niewątpliwie zwiększa jej atrakcyjność.

Publikacja do nabycia w sekretariacie szkolnym w cenie 40 PLN/szt, dla absolwentów cena promocyjna 30 PLN/szt.

 

monografia

 

Medal

 

medal1

 

medal2

 

W roku szkolnym 2010/2011 medal SEMPER PRIMUS oraz stypendium w wysokości 1000 zł otrzymał PRZEMYSŁAW PĘKALA (III C).

W roku szkolnym 2009/2010 medal SEMPER PRIMUS oraz stypendium w wysokości 1000 zł otrzymała PAULINA WARDZAŁA (III E).

W roku szkolnym 2008/2009 medal SEMPER PRIMUS oraz stypendium w wysokości 1000 zł otrzymała MAGDALENA WILK (III F).

W roku szkolnym 2007/2008 medal SEMPER PRIMUS oraz stypendium w wysokości 1000 zł otrzymała EWA KORZENIEWSKA (III B).

W roku szkolnym 2006/2007 medal SEMPER PRIMUS oraz stypendium w wysokości 1000 zł otrzymała MARTA PRZYBYŁO (III C).