"Dura lex, sed lex." (łac. "Twarde prawo, ale prawo")

 

Regulamin Biblioteki Szkolnej

 

Wypożyczalnia

1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz pracownicy administracji szkoły.
2. Biblioteka otwarta jest według harmonogramu umieszczonego na drzwiach wejściowych do biblioteki.
3. Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem i godzinami otwarcia biblioteki.
4. W bibliotece obowiązuje cisza.
5. Książki uczniowie wypożyczają osobiście i nie mogą przekazywać ich osobom trzecim.
6. Jednorazowo można pożyczyć 2 lektury na okres 2 tygodni oraz 2 inne pozycje na miesiąc.
7. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza czytelnicy mogą uzyskać prolongatę na wypożyczone książki.
8. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów mają prawo do wypożyczenia większej ilości książek.
9. Wypożyczone materiały należy chronić przed zgubieniem lub zniszczeniem. Zauważone uszkodzenia dokumentu należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę , ma obowiązek odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
10. Uczniowie klas maturalnych zobowiązani są do zwrócenia wszystkich książek do biblioteki najpóźniej 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
11. Uczniowie klas niższych mogą wypożyczać książki na wakacje.
12. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

Czytelnia

1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy oraz rodzice.
2. Czytelnia jest otwarta według harmonogramu umieszczonego na drzwiach wejściowych.
3.W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, tj. książek, czasopism i zbiorów multimedialnych.
4. Każdy odwiedzający czytelnię ma obowiązek wpisać się do „Zeszytu czytelni”.
5. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz .
6. W czytelni obowiązuje cisza.
7. W czytelni zabrania się korzystania z telefonów komórkowych oraz spożywania posiłków.

Multimedialne Centrum Informacyjne

Z Multimedialnego Centrum Informacyjnego (MCI) można korzystać w godzinach pracy biblioteki.

1. Należy zapoznać się z regulaminem MCI.
2. W MCI obowiązuje cisza.
3. MCI nie świadczy usług kserograficznych.
4. Wszyscy korzystający z komputerów mają obowiązek wpisania się do „Zeszytu czytelni”.
5. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych.
6. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw.
7. W MCI należy korzystać wyłącznie z zainstalowanych programów. Nie można instalować innych programów.
8. Nie wolno zmieniać żadnych ustawień systemowych ani ustawiać żadnych haseł .
9. Efekty swojej pracy każdy użytkownik może wydrukować na własnym papierze, nie więcej jednak niż 5 stron.
10. Korzystając z programów emitujących głos, zaleca się korzystanie ze słuchawek.
11. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast po ich wykryciu zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
12. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
13. W przypadku naruszenia obowiązującego regulaminu w MCI nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
14. Nie można wykorzystywać komputera w celach zarobkowych ani wykonywać czynności naruszające prawa autorskie twórców bądź dystrybutorów oprogramowania i danych.
15. Nie można umieszczać niedozwolonych plików propagujących treści łamiące prawo : pornografia, , dyskryminacja rasowa, religijna, narkotyki, propagowanie przemocy itp.