Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym: Climate change - a threat or an opportunity? 

Konkurs polega na wygłoszeniu skierowanego do rówieśników własnego tekstu w języku angielskim. Czas prezentacji 2-4 minuty.

Eliminacje szkolne odbędą się w marcu (dokładna data zostanie wkrótce podana)

Cele konkursu
• popularyzowanie form wypowiedzi publicznej ze szczególną dbałością o poprawną dykcję, artykulację, intonację i modulację głosu oraz komunikację
• doskonalenie umiejętności wyrażania własnych poglądów
• przygotowanie do udziału w życiu publicznym.

Zasady organizacyjne
• Ze względu na specyficzny charakter konkursu wyklucza się następujące formy: wiersz, piosenka oraz wykorzystanie środków audiowizualnych.

Kryteria oceny
Jury będzie oceniać prezenterów w odniesieniu do następujących kryteriów:
• CONTENT czyli treść prezentacji oraz jej kompozycja (pełna realizacja tematu, adekwatne przykłady, logiczna struktura, tj. wprowadzenie, rozwinięcie i zakończenie);
• LANGUAGE czyli bogactwo oraz poprawność użytego słownictwa i struktur gramatycznych, właściwy styl wypowiedzi;
• PHONOLOGY, czyli poprawna wymowa, właściwy akcent wyrazowy i zdaniowy oraz intonacja;
• BODY LANGUAGE czyli przekaz pozawerbalny (postawa ciała, gestykulacja i mimika adekwatne do przekazywanych treści, kontakt wzrokowy ze słuchaczami);
• APPEAL czyli siła przekazu głosowego (płynność i naturalność wypowiedzi, umiejętne operowanie głosem – stosownie do omawianych treści i wyrażanych emocji);
• GENERAL IMPRESSION czyli wrażenie ogólne (zaangażowanie w wypowiedź, umiejętność zainteresowania słuchaczy prezentowanymi treściami, kontakt z publicznością).
• Etap II – eliminacje wojewódzkie
Eliminacje wojewódzkie odbędą się w Krakowie pomiędzy kwietniem a czerwcem 2020 r. Dokładne terminy i miejsca konkursu będą ogłoszone na stronie www.iatefl.org.pl.
• Etap III – finał ogólnopolski
Finał ogólnopolski odbędzie się 18 września 2020 r. w Łodzi w trakcie dorocznej konferencji IATEFL Poland.

Organizatorem finału i fundatorem nagród jest Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland.

Więcej informacji na stronie: https://iatefl.org.pl/konkurs-krasomowczy-public-speaking-contest-2020/

Bardzo prosimy chętnych o zgłaszanie się do końca przyszłego tygodnia (osobiście lub przez e-dziennik) do pani profesor Małgorzaty Dudek.