DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://i-lo-tarnow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-12-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-01

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

- niektóre zdjęcia i grafiki statyczne nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

- dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

- część plików nie jest dostępna cyfrowo

- niektóre dokumenty dostępne są w postaci skanów dokumentu

- treści tekstowe nie posiadają alternatywy nietekstowej

Powody wyłączenia:

- niektóre materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

- poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

- niektóre treści są niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań jednostki

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jadwiga Skolmowska 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
telefon: 14 688 84 40

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Siedziba Szkoły:
I Liceum Ogólnokształcące im. K. Brodzińskiego w Tarnowie 33-100 Tarnów ul. Piłsudskiego 4.

  1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się przy ulicy Piłsudskiego, do którego prowadzą schody bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
  2. Budynek jest czterokondygnacyjny i nie posiada windy.
  3. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych, a komunikacja pomiędzy kondygnacjami jest niedostępna dla osób poruszających się na wózku. Przy klatce schodowej znajdują się poręcze, a schody oznakowane są taśmą ostrzegawczą.
  4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji i asysty przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są w trybie indywidualnym przez wyznaczonego pracownika w pomieszczeniu usytuowanym na poziomie 0.
  5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
  6. Na terenie szkoły dostępne są miejsca parkingowe.
  7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Inne informacje i oświadczenia

I Liceum Ogólnokształcące im. K. Brodzińskiego w Tarnowie dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.1.

Brak aktualnych zamówień.