Odbiór świadectw maturalnych - 11 sierpnia, godz. 10:00-12:00

We wtorek, 11 sierpnia od godziny 10:00 do 12:00 rozdawane będą świadectwa maturalne. Wejście do szkoły zorganizowane będzie od strony dziedzińca / parkingu. Planowane jest 5 stanowisk - 3 przy wejściach do hali, 1 przy wejściu od strony sali KT i jedno przy wejściu od sklepiku. Świadectwa rozdawane będą według list otrzymanych z OKE. 

Świadectwa wydawane będą według następującego schematu:

  • wejście nr 1 do Hali (najbliższe ul. Kopernika): A01 - B29,
  • wejście nr 2 do Hali (środkowe): B30 - D29,
  • wejście nr 3 do Hali (przed przewiązką): D30 - F29,
  • wejście so szkoły przy sklepiku: F30 - K26,
  • wejście do szkoły od strony KT: aneksy - osoby poprawiające wynik.

 Każdy odbierający świadectwo musi posiadać ważny dokument potwierdzający tożsamość. Przypominamy, że upoważnienie musi być przedłożone wcześniej w sekretariacie szkoły osobiście przez absolwenta, a osoba wymieniona w upoważnieniu zgłasza się po odbiór świadectwa z dowodem osobistym.

Po tym terminie świadectwa można odebrać w sekretariacie uczniowskim.

Czekając na odbiór świadectwa zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i
nosa obowiązuje na terenie całej szkoły oraz dziedzińca.

Należy dostosować się do poleceń personelu i poruszać się specjalnie wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu