OFERTA EDUKACYJNA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat szkoły: tel. 14 688 84 40, mail w sprawach rekrutacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki i języka angielskiego

(powstaną dwa oddziały z tymi rozszerzeniami)

I rozszerzenie: matematyka,

II rozszerzenie: język angielski,

III przedmiot realizowany od drugiej klasy do wyboru spośród: matematyka stosowana, geografia statystyczna, literatura, chemia doświadczalna, biologia medyczna, fizyka doświadczalna, wiedza o państwie i społeczeństwie, praktyczna nauka języka angielskiego, historia sztuki, informatyka stosowana (każdy uczeń od klasy II obowiązkowo wybiera dowolnie jeden z tych przedmiotów).

Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia

Dodatkowo proponujemy zajęcia kreatywne do wyboru: taniec nowoczesny, szachy, brydż sportowy, kreatywne pisanie, atrakcyjność geoturystyczna Polski i świata, astronomia, sztuka filmowa, programowanie, francuskie warsztaty kulturalne, celem tych zajęć jest rozwijanie kreatywności i zainteresowań uczniów; zajęcia dostosowane są do planów edukacyjnych ucznia. 

Klasa z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii

I rozszerzenie: biologia,

II rozszerzenie: chemia,

III przedmiot realizowany od drugiej klasy do wyboru spośród: matematyka stosowana, geografia statystyczna, literatura, chemia doświadczalna, biologia medyczna, fizyka doświadczalna, wiedza o państwie i społeczeństwie, praktyczna nauka języka angielskiego, historia sztuki, informatyka stosowana (każdy uczeń od klasy II obowiązkowo wybiera dowolnie jeden z tych przedmiotów).

Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia

Dodatkowo proponujemy zajęcia kreatywne do wyboru: taniec nowoczesny, szachy, brydż sportowy, kreatywne pisanie, atrakcyjność geoturystyczna Polski i świata, astronomia, sztuka filmowa, programowanie, francuskie warsztaty kulturalne; celem tych zajęć jest rozwijanie kreatywności i zainteresowań uczniów; zajęcia dostosowane są do planów edukacyjnych ucznia. 

Klasa z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii

I rozszerzenie: język polski,

II rozszerzenie: historia,

III przedmiot realizowany od drugiej klasy do wyboru spośród: matematyka stosowana, geografia statystyczna, literatura, chemia doświadczalna, biologia medyczna, fizyka doświadczalna, wiedza o państwie i społeczeństwie, praktyczna nauka języka angielskiego, historia sztuki, informatyka stosowana (każdy uczeń od klasy II obowiązkowo wybiera dowolnie jeden z tych przedmiotów)..

Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, historia

Dodatkowo proponujemy zajęcia kreatywne do wyboru: taniec nowoczesny, szachy, brydż sportowy, kreatywne pisanie, atrakcyjność geoturystyczna Polski i świata, astronomia, sztuka filmowa, programowanie, francuskie warsztaty kulturalne; celem tych zajęć jest rozwijanie kreatywności i zainteresowań uczniów; zajęcia dostosowane są do planów edukacyjnych ucznia. 

Klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki i informatyki

I rozszerzenie: matematyka,

II rozszerzenie: informatyka,

III przedmiot realizowany od drugiej klasy do wyboru spośród: matematyka stosowana, geografia statystyczna, literatura, chemia doświadczalna, biologia medyczna, fizyka doświadczalna, wiedza o państwie i społeczeństwie, praktyczna nauka języka angielskiego, historia sztuki, informatyka stosowana (każdy uczeń od klasy II obowiązkowo wybiera dowolnie jeden z tych przedmiotów).

Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, fizyka

Dodatkowo proponujemy zajęcia kreatywne do wyboru: taniec nowoczesny, szachy, brydż sportowy, kreatywne pisanie, atrakcyjność geoturystyczna Polski i świata, astronomia, sztuka filmowa, programowanie, francuskie warsztaty kulturalne; celem tych zajęć jest rozwijanie kreatywności i zainteresowań uczniów; zajęcia dostosowane są do planów edukacyjnych ucznia. 

HARMONOGRAM I ZASADY REKRUTACJI DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie na rok szkolny 2022/2023

I. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2022/2023

16 maja 2022 r. - 20 czerwca 2022 r. - termin w postępowaniu rekrutacyjnym

27 lipca 2022 r. - 03 sierpnia 2022 r. - termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

Kandydaci mogą składać dokumenty w Sekretariacie Uczniowskim I LO w godzinach pracy szkoły.

24 czerwca 2022 r. - 12 lipca 2022 r. - termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku,  w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

Kandydaci dostarczają oryginały lub potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty a także ewentualne zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych.

19 lipca 2022 r. do godz. 12:00 - termin w postępowaniu rekrutacyjnym

9 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00 - termin w postępowaniu uzupełniającym

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Wynik postępwania rekrutacyjnego można sprawdzić w systemie rekrutacyjnym oraz na listach w ILO.

do 25 lipca 2022 r. - termin w postępowaniu rekrutacyjnym

do 17 sierpnia 2022 r. - termin w postępowaniu uzupełniającym

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.

W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie należy dostarczyć:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (o ile nie został wcześniej złożony)
- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie został wcześniej złożony)
- oryginały zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych (o ile nie zostały wcześniej złożone).

Dodatkowo kandydat składa dwie podpisane fotografie oraz kwestionariusz osobowy.

26 lipca 2022 r. do godz. 12:00 - termin w postępowaniu rekrutacyjnym

18 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00 - termin w postępowaniu uzupełniającym

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wynik postępowania rekrutacyjnego można sprawdzić w systemie rekrutacyjnym oraz na listach w ILO.

do 29 lipca 2022 r. - termin w postępowaniu rekrutacyjnym

do 22 sierpnia 2022 r. - termin w postępowaniu uzupełniającym

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

II. Informacje ogólne o postępowaniu rekrutacyjnym

1. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzona jest elektronicznie - https://malopolska.edu.com.pl/

2. Każdy kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły ponadpodstawowe.3. W obrębie jednej szkoły kandydat może wybrać dowolną ilość oddziałów.

3. Jako szkołę pierwszego wyboru należy wybrać tę do której kandydat najbardziej chce zostać przyjęty.

4. O przyjęciu do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023 decyduje łączna liczba punktów uzyskanych z następujących elementów:

a. procentowego wyniku egzaminu ósmoklasisty przeliczonego na punkty:

 • z języka polskiego pomnożonego przez 0,35,
 • z matematyki pomnożonego przez 0,35,
 • z języka obcego nowożytnego pomnożonego przez 0,3;

b. sumy punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów (wyszczególnionych w ofercie edukacyjnej) według poniższych zasad:

 • celujący - 18 punktów,
 • bardzo dobry - 17 punktów,
 • dobry - 14 punktów,
 • dostateczny - 8 punktów,
 • dopuszczający - 2 punkty;

c. osiągnięć ucznia:

 • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 punktów),
 • szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 18 punktów),
 • aktywność społeczna (maksymalnie 3 punkty).

III. Informacje szczegółowe o postępowaniu rekrutacyjnym

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 762) –  rozdział 6 (art. 130 – 164) 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz 1737). 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Zarządzenie nr 21/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2022 r. 

 

Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w latach 2017-2022 oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych konkursach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 

 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły w latach 2017-2022, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 

 

Zarządzenie nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023. 

IV. Uwagi

Podczas składania dokumentacji wymaganej do potweirdzenia woli podjęcia nauki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie wymaganej prawem (oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, oryginały zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych) dodatkowo kandydat składa dwie podpisane fotografie oraz kwestionariusz osobowy.

Kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty, mają obowiązek dostarczyć wraz z wnioskiem (podaniem) następujące dokumenty, w przypadku: 

- wielodzietności rodziny kandydata - OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydata,

- niepełnosprawności kandydata, niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata lub niepełnosprawności obojga rodziców kandydata czy też niepełnosprawności rodzeństwa kandydata - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

- objęcia kandydata pieczą zastępczą - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.),

- samotnego wychowywania kandydata w rodzinie - OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Dokumenty, takie jak orzeczenia o niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu czy dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez szkołę pierwszego wyboru kandydata.