ZASADY REKRUTACJI DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie na rok szkolny 2021/2022

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych zostaną ustalone przez Ministra Edukacji i Nauki do końca stycznia 2021 roku. Kryteria i zasady rekrutacji pozostają bez zmian.

 I. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2020 poz. 1394).

Terminy postępwania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie Nr 11/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

II. Informacje o postępowaniu rekrutacyjnym

1. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzona jest elektronicznie.

2. Każdy kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły ponadpodstawowe.

3. W obrębie jednej szkoły kandydat może wybrać dowolną ilość oddziałów.

4. Jako szkołę pierwszego wyboru należy wybrać tę do której kandydat najbardziej chce zostać przyjęty.

5. O przyjęciu do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022 decyduje łączna liczba punktów uzyskanych z następujących elementów:

a. procentowego wyniku egzaminu ósmoklasisty przeliczonego na punkty:

- z języka polskiego pomnożonego przez 0,35,
- z matematyki pomnożonego przez 0,35,
- z języka obcego nowożytnego pomnożonego przez 0,3;

b. sumy punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów (wyszczególnionych w ofercie edukacyjnej) według poniższych zasad:

- celujący - 18 punktów,
- bardzo dobry - 17 punktów,
- dobry - 14 punktów,
- dostateczny - 8 punktów,
- dopuszczający - 2 punkty;

c. osiągnięć ucznia:

- ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 punktów),
- szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 18 punktów),
- aktywność społeczna (maksymalnie 3 punkty).

III. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2021/2022

 

17 maja 2021 r. - 21 czerwca 2021 r. do godz. 15:00 - termin w postępowaniu rekrutacyjnym

03 sierpnia 2021 r. - 05 sierpnia 2021 r. - termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

Kandydaci mogą składać dokumenty w Sekretariacie Uczniowskim I LO w godzinach pracy szkoły.

 

25 czerwca 2021 r. - 14 lipca 2021 r. do godz. 15:00  - termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku,  w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

Kandydaci dostarczają oryginały lub potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty a także ewentualne zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych.

 

22 lipca 2021 r. - termin w postępowaniu rekrutacyjnym

16 sierpnia 2021 r. - termin w postępowaniu uzupełniającym

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Wynik postępwania rekrutacyjnego można sprawdzić w systemie rekrutacyjnym oraz na listach w ILO.

 

23 lipca 2021 r. - 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00 - termin w postępowaniu rekrutacyjnym

17 sierpnia 2021 r. - 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00 - termin w postępowaniu uzupełniającym

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.

W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie należy dostarczyć:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (o ile nie został wcześniej złożony)
- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie został wcześniej złożony)
- oryginały zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych (o ile nie zostały wcześniej złożone).

Dodatkowo kandydat składa dwie podpisane fotografie oraz kwestionariusz osobowy.

 

02 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00 - termin w postępowaniu rekrutacyjnym

23 sierpnia 2021 r. - termin w postępowaniu uzupełniającym

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wynik postępowania rekrutacyjnego można sprawdzić w systemie rekrutacyjnym oraz na listach w ILO.

 

IV. Uwagi

Kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty, mają obowiązek dostarczyć wraz z wnioskiem (podaniem) następujące dokumenty, w przypadku: 

- wielodzietności rodziny kandydata - OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydata,

- niepełnosprawności kandydata, niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata lub niepełnosprawności obojga rodziców kandydata czy też niepełnosprawności rodzeństwa kandydata - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

- objęcia kandydata pieczą zastępczą - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.),

- samotnego wychowywania kandydata w rodzinie - OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Dokumenty, takie jak orzeczenia o niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu czy dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez szkołę pierwszego wyboru kandydata

V. Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania punktów w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz 1737).

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach reguluje Zarządzenie Nr 11/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2021 r.